Click here for Myspace Layouts
procitaj,ne ostani glup.. procitaj' .. < _F*I*Z*I*K*A_

_F*I*Z*I*K*A_

(skripta)!!!
27.05.2009.

**odrediti ubrzanje Zemljine teze, posmatranjem slobodnog pada kapljice vode**

Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravolinisjko kretanje tijela bez pocetne brzine, uzrokovano djelovanjem Zemljine privlacne sile ili  sile teze.

Za brzinu se uzima iznos srednje ili prosjecne brzine:

v=\sqrt{2gh}

iz cega se moce izracunati visina:

h=\frac{g t^2}{2}=\frac{v t}{2}

 

Ubrzanje zemljine sile teze, znak g, naziv je za dogovorom utvrdjenu vrijednost od 9,80665 m·s−2 koja se koristi kao fizikalna konstanta i mjerna jedinica.

Priblizno je jednaka vrijednostima ubrzanja slobodnog pada koje se postizu na razini mora i srednjim zemljopisnim sirinama, a u manje preciznim proračunima se obično zaokruzuje na 9,81 m/s².

Prilikom izrade ove laboratorijske vjezbe posebna paznja se morala pridati da bireta bude iznad 1 m.

Takodjer, posto je rijec o posmatranju slobodnog pada kapljica vode, biretu je bilo potrebno nastelovato tako da svaka sljedeca kapljica istice kada prethodna udari o dno kade.,

(jako bitno je biti sto precizniji u tom odredjivanju )!

 27.05.2009.

** ODREDITI SPECIFICNI TOPLOTNI KAPACITET KALORIMETRA**

Specificni toplinski kapacitet tijela je kolicina topline koju tijelo treba primiti da bi mu se temperatura podigla za jedan stupanj, odnosno:
      

gdje je c oznaka za specificni toplinski kapacitet, Q je toplina koju je potrebno dovesti tijelu, m je masa tijela, a ΔT razlika konacne i pocetne temperature tijela.

Kada su dva tijela razlicitih temperatura u kontaktu, dolazi do prijelaza toplinske energije s tijela vise temperature, na tijelo nize temperature. Ukoliko su dva tijela izolirana od okoline, proces prelazenja topline zavrsava izjednacavanjem njihovih temperatura. ...

Pomocu ove  relacije može se odrediti specificni toplinski kapacitet tvari mjereci promjene temperatura dvaju tijela, poznavanjem masa tijela, i specificnog toplinskog kapaciteta jednog od tijela.

Uredjaj u kojem se vrse mjerenja zove se kalorimetar. On se sastoji od dvije posude - vanjska koja sluzi za izolaciju sistema od okoline, i unutarnja koja sudjeluje u prijenosu topline. Otvor posude je zatvoren poklopcem koji ima vrlo slabu toplinsku vodljivost, a na kojem se nalaze rupe za mijesalicu, termometar, i cep s kukicom. Kalorimetar je spreman za mjerenje kada se svi navedeni dijelovi nalaze na istoj temperaturi (T1).

 

26.05.2009.

_laboratorijske vjezbe i prakticni radovi_

  

Naši casovi fizike, u ovom polugodistu, bili su obogaćeni izvođenjem laboratorijskih vjezbi..

Cilj provođena ovih 9 praktičnih radova bio je u sljedećem:

* rukovanje priborom, alatom, instrumentima za fizicka mjerenja,

* sticanje veceg iskustva

* aktiviranje prilikom ucenja

* razvijanje kulture rada

*razvijanje, intelekta , maste ..

*jacanje volje i emocija

* produbljivanje znanja

*trajanje zapamćenog znanja

* samostalnost u radu

* vjezbanje upornosti i ustrajnosti u nadvladavanju poteskoca..

(Pripreme mora imati svaki ucenik.)

 

Predviđeno vrijeme za izvodjenje svake vježbe je 90 minuta. Nakon sto odradi 1.vjezbu ucenik prelazi na novo radno mjesto i pocinje rad na drugoj vjezbi.

 

 

Priprema mora sadrzavati kratki teoretski uvod u gradivo pokriveno vjezbom, opis mjerenja,pripremljene tablice i formule koje će se upotrebljavati u vježbi.
24.05.2009.

_izracunati zapreminu kvadra?!_

U vježbi se nalazi predmet -kvadar! Volumen izmjerimo mjereći visinu mikrometarskim vijkom, a promjer (širinu) pomičnom mjerkom. Svaku veličinu mjerimo barem 5 puta.

Mjerenje se zasniva na tome da se predmet stavi izmedju krakova mjerke, a zatim se pogleda milimetarska skala na stapu.

Mjerne vrijednosti ocitavamo pomocu noniusa, posebne skale na klizacu, koja se nalazi ispod milimetarske skale.

      

     Rezultati dobiveni računanjem iznose :

 

    a= (12.17 ± 0.01)mm      U PITANJU JE ZAPREMINA KVADRA )          

    b = (9.225 ± 0.01)mm                          

   c= (6.058 ± 0.01)mm                   

 

      V= (682.3 ± 4.1)mm3                       

 ( prije nego sto se krene sa vjezbom, mora se poznavati tacna primjena i citanje iznosa sa pomicne mjerke)!

Pomičnom mjerkom se sluzimo za mjerenje dimenzija malih pravilnih krutih tijela.
24.05.2009.

odrediti ziznu daljinu sabirnog sociva Bosselovom metodom!!!

 

Ova metoda je posebno korisna ako određujemo ziznu daljinu kod debelih sociva ili sistema sociva, jer se kod njih teze određuju polozaji glavnih ravni u oblasti objekta i u oblasti lika soCiva.

zizna daljina je rastojanje između sociva i stvarne slike udaljenog predmeta koju on formira.!

Sociva su opticki elementi ograniceni prelamajucim povrsinama pravilnih zakrivljnosti koje imaju zajednicku osu. Kod sociva se definisu dvije zize (fokusi)!!!

Za dato rastojanje D predmeta AB od zaklona sa likom postoje dva položaja sociva za koje se dobijaju realni likovi na zaklonu : za polozaj I dobija se uvecan lik A’B’, a za polozaj II umanjen lik A”B”.

 

24.05.2009.

odrediti povrsinsku napetost date tecnosti pomocu stalgomometra( birete) ?!

Povrsinski napon je privlacna osobina povrsine tecnosti. On uzrokuje da povrsina dijela tecnosti bude privucena do druge povrsine.Povrsinski napon uzorkovan je privlacenjem izmedju molekula  tecnosti pomocu raznih medjumolekularnih sila. U masi tecnosti, svaka molekula biva privlacena jednako u svim pravcima od strane susjednih molekula tecnosti..

Tecnost iz cijevi istice u kapljicama..povrsinski napon tecnosti izaziva smanjenje kapljice i nastoji da joj da loptasta oblik , kako bi imala najmanju povrsinu.

Takodjer, sila teze nastoji da teziste kapljice spusti sto je moguce nize, i kao rezultat ova dva djelovanja, kapljica postaje izduzena!

 

24.05.2009.

odrediti frekvenciju zvucne viljuske !!!

Pojam zvuka najcesce se definira na dva nacina: prvi je nacin sa subjektivno-psiholosko znacenjem, kod kojeg se zvuk definira kao sve ono sto se cuje ili zamjecuje sluhom. Drugi je nacin s objektivno-fizikalnim znacenjem, kod kojeg se zvuk definira kao fizikalna pojava titranja (promjena stanja cestica) u nekoj elasticnoj sredini (mediju). Prema objektivno fizikalnoj definiciji zvuk postoji i kad nema uha koje bi ga otkrilo, dok nas zanima upravo subjektivno znacenje jer ce sud o akustickoj kvaliteti uvijek konacno biti donesen temeljem slusanja uhom. Titranje cestica prenosi se od izvora titranja kroz elasticnu sredinu konacnom brzinom u obliku zvucnih valova, a prostor u kojem se siri zvucni val naziva se zvucnim poljem. Brzina kojom se zvucni val siri u zvucnom polju naziva se najcesce brzinom zvuka u sredini (mediju) zvucnog polja.

Zvucna viljuska koju nam je bila potrebna pri izvođenju ove vjezbe, je napravljena od celicne sipke i ima oblik slova "U".

Kada cujemo pojacan zvuk, znaci da je doslo do rezonancije tj. tada su frekvencije zvucnog talasa u cijevi i frekvenicija koju daje zvucna viljuska jednake.

 napomena : BITNO JE  ZNATI DA RASPON OD 20 Hz DO 20 KHz UHO MOZE DA REGISTRUJE!

 

24.05.2009.

odrediti koeficijent trenja klizanja ravnih povrsinskih supstanci pomocu zakona sacuvanja energije!

SILA TRENJA :_ako vucemo neko tijelo ili guramo po nekoj, npr., horizontalnoj podlozi, tada savladaamo silju koja se suprostavlja njegovom kretanju (kretanju tijela). Ta sila se naziva sila trenja..

sila trenja se uvijek javlja kod kretanja dva ili vise tijala koja se  dodiruju ( u nasem slucaju tijelo mase m1 i m2 sa klupom- vanjsko trenje!)

silu trenja sam shvatila kao silu koja usporava kretanja, iz tog razloga sto je smjer sile trenja suprotan smjeru brzine kretanja.

također, sila trenja osim sto se javlja prilikom klizanja jedne povrsine tijela po drugoj ( tijelo mase m1 i m2 po klupi), javlja se i pri pokusaju da se tijelo pokrene iz stanja mirovanja.

na tijelo koje miruje na toj horizontalnoj podlozi( tj. nase tijelo m1 na klupi), na njega djeluje sila Zemljine teze (mg)..

takodjer, sam naucila da ako je neka sila F ( sila koja treba da pokrene to tijelo, u ovom slucaju teg) nedovoljno velika, tj. malena, tijelo ce ostati i dalje mirovati.

koeficijent trenja klizanja ( drvo na drvo) je 0,3

Isto tako sam naucila je potencijalna energija- energija koju je imalo tijelo m1 i m2 dok nije pocelo da se krece, znaci energija koju tijelo ima zbog njegovog polozaja u odnosu na neko drugo tijelo(tj. na klupu)!

 

11.02.2009.

Dopplerov efekat.Zvučni zid.Nadzvučna brzina.

(sljedeći sadrzaj ima predstavljen na odgovrajućim slikama 1,2,3 u galeriji )..

Ako nam se izvor zvuka priblizava u nase uho dolazi vise oscilacija u jednoj sekundi,nego ako izvor miruje i ton nam se cini visim.Slično se desava ako se mi priblizavmo izvoru.Ako se izvor i slusalac udaljavaju,ton koji prima slusalac je niži. Ovu pojavu promjene frekvencije, u oba slučaja, zovemo Dopplerov efekat.(Christian Doppler, 1803.-1853.)

Izvor zvuka je u tački A (slika 1.), odakle šalje zvuk frekvencije f u okolni prostor brzinom c.  Za neko vrijeme t zvuk stize u tačke D i E koje leze na istom talasnom frontu i na liniji koja povezuje izvor zvuka sa slušaocem(prijemnikom). Dopplerov efekt je najizraženiji na pravcu brzine kretanja izvora (I) prema prijemniku (S). put koji pređe zvuk do tačaka D i E je : AD=AE=ct

                                     slika 1.

Zvuk se ne širi ispred izvora, jer se izvor kreće istom brzinom kao i zvuk.. U toj tački nalazi se, dakle, akumulirana znatna oscilatora energija i to je tzv. zvučni zid ili zvučna barijere.

                                      slika 2.

Ako se izvor kreće brzinom većom od brzine zvuka (nadzvučna brzina), dolazi do probijanja zvučnog zida, što se manifestuje kao zvučna explozija, pojava poznata kao kod kretanja nadzvučnih aviona.Kod kretanja nadzvučnom brzinom, talasi nisu više sadržani jedan u drugom, već obrazuju bočni talasni front na osnovu Huygensovog principa, formirajući udarni talas velike jačine. 

Uočimo položaj tačke A izvora talasa.neka za vrijeme t talas dođe do tačke B šireći se brzinom c. Tada AB=ct. Za to isto vrijeme izvor talasa dođe u položaj C, pa je AC = vt. Odnos hipotenuze AC i katete AB pravouglog trougla je AC / AB = v / c

                                      slika 3.

 

slika 2. slika 3 (kretanje izvora zvuka nadzvučnom brzinom)
04.02.2009.

* **VaLoVi ZvUka***

Zvuk je osjećaj koji potiče od mehaničkih oscilacija koje prima uho, a registruje mozak.
u fizici pod zvukom podrazumijevamo sve pojave vezane za mehaničke oscilacije, čije se frekvencije nalaze u granicama osjetljivosti čula sluha..


Akustika- grana fizike koja se bavi proučavanjem  ponašanja zvučnih valova...

Valovi zvuka ili akusticni valovi, su longitudinalni valovi*- sastavljeni su od čestica koje titraju u istom smijeru u kojem se gibaju valovi, stvarajući područja visokog i niskog tlaka (zgušnjenja i razrjeđenja*)..
Mogu se kretati kroz gasove, tečnosti i čvrsta stanja i imaju širok raspon frekvencije.
Valove sa frekvecijom između 20 i 20 000 herca (Hz) (raspon sluha) može osjetiti i ljudsko uho i stoga ih najčešće zovemo zvukom.
Drugi valovi na višim i nižim frekvencijama poznati su pod nazivom Ultrazvuk i infrzvuk.

ultrazvuk_ sastavljen od ultrazvučnih valova sa frekvencijom iznad raspona ljudskog sluha..
infrazvuk_ zvuk sačinjen od inrazvučnih valova sa frekvencijom ispod raspona ljudskoh sluha..
   (nemaju veliku primjenu, jer izazivaju neugodne osjećaje kod ljudi)..

Zvuk koji čuje ljudsko uho može biti ugodan i neugodan.
kada se valna fronta zvučnog talasa redovito ponavlja, zvuk obično smatramo ugodnim.
Međutim ukoliko se ne ponavlja  i nije pravilna, zvuk smtramo bukom.
Svaki zvuk ima određenu glasnoću i visinu tona.


Mnoge zvukove, posebno glazbene, proizvode sferni valovi..
(valovi koji se na izgled ne gibaju,sačinjeni su od dva vala jednake brzine i frekvencije, koje se ne prestano gibaju u suprotnim smjerovima između dvije fiksne tačke..

rasprostiranje zvuka u zatvorenoj prostoriji* kosti,salo i mišići na različite načine reflektiraju ultrazvuk. odbijeni valovi, pretvaraju se u el. impluse i stavraju sliku na ekranu.. nastajanje sfernog vala...  izgled - \

Stariji postovi
<< 05/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


LOGO BLOGA

_F*I*Z*I*K*A_


MOJI PRIJATELJI

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
izlog jeftinih mladića
Iskreno Vaša
Superpenzioner
Tražeći tebe među zvijezdama.
San o jednoj ženi
Trijumf Istine
SAMO ZA TVOJE OČI
Svemirske Pjesme
Nikad ne reci dvaput
blob
*A Lonely Road*
♡l๏ฬєஜtєคгร♡
Koraci do sna!!
strpavsi u kofer snove i ambicije...
ensarijka
Papatya
Backpacker
Tišina
Nakane o Barbari
RAHAT ĆOŠE
mentalne kontemplacije neprilagođene hanume.
Šupljoglavi praznoglavac.
mama
posveћeno жrtvama dlakavih жena
I Love To Be Hugged
Ne znam ja tebe nikome da ispričam.
Svetica u pokušaju!
Moj put
Gledano okom žene
Qalb
• dogma mog unutrašnjeg suvereniteta •
herbarium za ljekovite trave
hendikepiranidjecak
Moon Safari
Dnevnik glavobolja
Čekajući...
LJEPOTA DUSE
♥samo najbolji umiru mladi♥
Skupljanje tišine
U ime Vremena koje smo nepovratno izgubili
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
Dijete ulice pruža ruke suncu
Sretna i zadovoljna .....
BLOG ZA PAMETNE i one koji ce to tek postati :)
Zijan-ćerka
I can't control my ego
That's life!
više...


*znanje i samo znanje cini covjeka velikim i slobodnim*
Citanje je najbolje uCenje

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes


"Tko nista ne zna, nista i ne voli.
Tko nista ne može, nista i ne razumije.
Tko nista ne razumije, bezvrijedan je.
Ali onaj tko razumije, taj i voli, opaza,
vidi…
Sto je necemu pridodano vece
znanje , veca je i ljubav…
covjek samo kad filozofira ne laze, jer kad filozofira on izmislja.
covjek se probija dok je mlad. Kasnije pazi da se mladi ne probijaju.
covjek se rađa bez zuba, kose, iluzije; tako isto i umire.
covjeka duca uvijek vice boli nego kosti.
covjeka primaju u dructvo prema odjeci koju nosi, a ispracaju ga prema duhu koji je bio..
Bez glave nevalja ni ekser, a kamoli covjek

Velika je nesreca kad covek ne zna sta hoce, a prava katastrofa kad ne zna sta moze..

Hrabrog sreca hoce.

Zlo je ko ne zna a uciti se ne da.

Moraas sam da porastes bez obzira koliki ti je otac visok..

Od cilja vodi hiljadu puteva, do cilja samo jedan

Pobrinite se da dobijete ono što zaista zelite jer ce vas prisiliti da volite ono što vam se daje
*CIJENIM ONOGA KO ZIVI DA BI UCIO*

Znamo sta jesmo ali ne znamo sta mozemo biti..
Niko nije slucajno dobar; vrlinu treba nauciti..Myspace Tshirt Generatorponavljanje je majka znanja_ hehhe! repetito est matter stydiorum!

EVO, RAJA, NESTO PAMETNIJE_ NE GUBITE VRIJEME OVDJE, NEGO DE PRONADJITE SEBI STA ZA POGLEDAT, I BEGAJTE..
Myspace Lover Letter

BROJAC POSJETA

28203